Академічна програма лекторію 2013-2015 pp.

Осінній семестр 2013-2014 академічного року

Назва курсу: «СУЧАСНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (ЖІНОЧИЙ ВИМІР)» 

Лекторка: Вікторія Володько 

Анотація курсу

За даними ООН станом на сьогодні більше ніж 200 млн. людей у світі (3,1% населення Землі) міжнародні мігранти. Дослідники вважають, що ця цифра буде зростати і надалі. Близько половини цих мігрантів складають жінки, що і дало підставу говорити про фемінізацію сучасних міграцій. Трудова міграція як форма економічної мобільності належить до найбільш масових міграційних рухів у світі. Україна після проголошення незалежності приєдналася до світових міграційних процесів і зовнішня трудова міграція за кордон є найбільш масштабною формою міграції громадян країни. Інша її специфіка – висока частка жінок-мігрантів та залучення у ці процеси (хоча і нерівномірне) населення всіх регіонів України.

Програма курсу розроблена таким чином щоб досягнути, по-перше, засвоєння та розуміння студентами необхідних теоретико-методологічних підходів, концептів і дослідницького інструментарію в межах таких дисциплін як соціологія міграції і соціологія сім’ї, а, по-друге, оволодіння уміннями та навичками необхідними для проведення емпіричних досліджень (проведення і первинний аналіз інтерв’ю, аналізи повідомлень преси та відеоматеріалів). Особлива увага буде приділена з’ясуванню сутності наступних понять: міграція, трудова міграція, фемінізація міграції, транснаціональні і мультитранснаціональні сім’ї, транснаціональні сімейні практики, «соціальні перекази» та ін. Студенти матимуть змогу проаналізувати основні тенденції сучасних міграційних процесів в Україні та світі, ознайомитися з ключовими міграційними теоріями, з’ясувати основні положення дебатів про взаємовпливи міграції та сім’ї, ознайомитися з традиційним й альтернативним прочитанням впливу міграції на сім’ї і дітей мігрантів (на прикладі трудової міграції в Україні) тощо.

 

 

Весняний семестр 2013-2014 академічного року 

Назва курсу: «УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ РУХ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ»

Лекторка: Мирослава Дядюк 

Анотація курсу

Історія українського жіночого руху міжвоєнного періоду, його досвід і традиції є інтегральною частиною історичного досвіду української нації. Історична ретроспектива переконливо свідчить, що український жіночий рух був носієм соціальних трансформацій, динамічно розвиваючись, впливав, без перебільшення, на всі сфери українського буття, поступово позбувався усталених моделей поведінки патріархального суспільства, розбудовував потужну інфраструктуру, ставив перед собою суспільно значущі цілі й займався їх практичною реалізацією. 32 годинний курс має на меті виділити сукупність проблем, пов’язаних із соціально-економічним і політичним становищем жінки в суспільстві, еволюцією її функціональних ролей та зосередитися на вивченні таких питань:

 • вплив досвіду війни на «жіноче питання», що виявився в руйнуванні стереотипів про призначення жінки, частковій зміні місця та ролі жінки в суспільстві у повоєнний час;
 • основні етапи організаційного становлення українського жіночого руху та його інтеграції у суспільно-політичні відносини;
 • творення образу українського фемінізму серед різних течій українського політичного середовища (соціалістичної, комуністичної, націонал-демократичної, національної, консервативної) та формування нових поглядів на жіноцтво та нових уявлень самих жінок про себе, посилення у них почуття власної гідності, рівноправності та значущості в українському національному русі;
 • характер взаємозв’язків українського жіночого руху з міжнародним жіночим співтовариством та перешкод на шляху реалізації загальнонаціональних вимог;
 • взаємини з іншими формами національного руху, що передбачало, зокрема, ідеологічне та організаційне подолання «політичного відчуження» жінок, їхню участь у виборах до вищих законодавчих органів Польщі, у парламентській діяльності та консолідаційних процесах.

Слухачам буде запропоновано у ході практичних занять здійснити джерелознавчий аналіз документів, текстів полемічних статей та інших публікацій, коментування зразків творчого доробку українських карикатуристів 1916-1930-х рр.

 

 

Осінній семестр 2014-2015 академічного року

Назва курсу: «ОБРАЗ СВЯТОЇ У САКРАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ ВІД РАННЬОХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕПОХИ ДО ХХ СТ.» 

Лекторка: Марія Цимбаліста

Анотація курсу

Жіночі образи займають ключове місце в історії світу вже від моменту його створення Богом, протягом біблійних часів і в Новозавітній історії християнства, досягаючи кульмінації у постаті Марії – Богородиці. Курс є спробою виокремити постаті святих дів у християнській культурі на тлі інших святих та представити їх відображення у церковному мистецтві. Умовний поділ курсу на дві частини допоможе розставити акценти у цій до сьогодні недостатньо вивченій тематиці та глибше пізнати старозавітні образи праведних жінок-матерів, відкритих на зустріч із Богом учениць Христа, перших слугинь Церкви Христової, мучениць та аскеток, володарок, що подібно до апостолів благовістили правду про Христа світові. Перша частина матиме характер іконографічний і запрезентує специфічні риси, атрибутику, а також типи святості, що на основі біблійної та церковно-історичної традицій склалися у християнському живописі. Друга частина курсу дасть можливість представити святих у їх історичному та літургійному контекстах, що стосується розташування образів святих дів у системі розпису храму, побачити стилістичні зміни у розмаїтих іконографічних типах, а також звернути увагу на особливості розвитку іконографії святих в Україні й, поза тим, розглянути також сучасний стан та відношення до жінки та її святості у мистецтві. 

 

 

Весняний семестр 2014-2015 академічного року 

Назва курсу: «СТАРОЗАВІТНІ ЖІНОЧІ ПОСТАТІ В КУЛЬТУРІ ТА МИСТЕЦТВІ МИНУЛОГО Й СУЧАСНОГО»

Лекторки: Галина Теслюк, Орися Біла 

Анотація курсу

Історія свідчить, що розуміння біблійних образів формується не лише під впливом сакрального тексту, але й також через літературу та мистецтво. Філософсько-богословський дискурс про жінок зі Старого Завіту – не виняток. Мета цього курсу – розглянути найцікавіші, на нашу думку, жіночі образи в історії давнього Ізраїля з різних перспектив. Студенти матимуть змогу ознайомитися із більш чи менш відомими жіночими образами на основі текстуального сюжету та їх пізніших інтерпретацій в літературі, скульптурі, образотворчому мистецтві тощо.

В результаті вивчення дисципліни студенти матимуть змогу:

 • ознайомитися зі широкою палітрою жіночих образів Старого Завіту;
 • усвідомити множинність голосів і традицій у біблійних текстах, різних богословських та філософських трактувань;
 • дізнатися, як поняття ґендеру, класу, раси, нації знаходять своє вираження у біблійних текстах;
 • навчитися розпізнавати культурні стереотипи про старозавітні жіночі образи;
 • ознайомитися із літературними та мистецькими трактуваннями жіночих постатей;
 • навчитися творчого та інноваційного підходу до біблійних текстів, яке б сприяло оживленню міждисциплінарних зв’язків між біблійними студіями та іншими гуманітарними науками.